Liikuntalautakunta 5.3. 2013

Edellinen liikuntalautakunnan kokous meni käytännössä esittelijän päätösesitysten mukaisesti.

Ennen varsinaista kokousta kokoontui työryhmä, joka käsitteli vuoden 2013 tapahtuma-avustushakemukset. Virkamiestyönä tehty tapahtuma-avustusjakoesitys oli ihan asiallinen ja hyvin perusteltu, toimikunta muutti sitä vain vähän, muun muassa minun esitykseni perustella korottamalla HePon työmatkapyöräilyaamiashappeningin määrärahaa 500:sta 1000 €. Toimikunnan työtä päätettiin jatkaa lautakunnan päätöksellä tapahtuma-avustusten jakoperusteiden kehittämisen suhteen. Tällä hetkellä virastoon tulee valtava määrä silppuhakemuksia, joita kaikkia tuetaan joillain satalappusilla. Uudet perusteet pitäisi saada jo ensi vuoden hakuun eikä tätä katsota välttämättä parhaaksi mahdolliseksi rahan käyttötavaksi.  Tämän uudistuksen lisäksi uskon, että kun toiminta-avustusten jakoperusteita tullaan myöhemmin lautakuntakaudella tarkastelemaan täytyy todennäköisesti miettiä vielä uudelleen toiminta- ja tapahtuma-avustusten rajalinjaa samalla, kun toiminta-avustuksiin tulee toivottavasti lisää sisällöllistä ja laadullista ohjausta nykyisen päälukuun perustuvan mallin lisäksi.

Kalanistutusten osalta seikkailtiinkin sitten kafkamaisessa byrokratiassa. Helsingin kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus hoitaa kalakantoja istutuksilla vesiasetuksen nojalla. Kalanpoikasten määrälle on asetettu sitovat tavoitteet. Valvova viranomainen on paikallinen ely-keskus. Ely-keskus on myös kalanhoitopalveluja tuottava palveluntarjoaja.

Helsingin kaupunki maksaa ely-keskukselle rahaa siian- ja meritaimenen istuttamisesta. Siikoja ei saada istutettua tarvittavaa määrää, koska poikasia ei saada tuotettua. Meritaimenen kohdalla valvova viranomainen/palveluntarjoaja päättääkin käyttää osan kaupungin rahoista kirjolohien istuttamiseen – koska ”taimenen istuttamisen tulokset ovat niin heikot”. Helsingin kaupunki voisi kai valittaa ely-keskuksen toiminnasta valvovalle viranomaiselle, joka sattuu olemaan se samainen ely-keskus. Jotenkin tuntuu, ettei kannata. Koska kyseessä on valtuuston asettama sitova tavoite, asia on tulossa vielä kaupunginhallitukselle ja valtuustoon, joten valtuutetut, onnea, pääsette tekemään on poliittisia päätöksiä joilla on merkitystä!

Kokouksen lopuksi keskusteltiin Yrjönkadun puusaunan kohtalosta. Saunan hormi on käyttökiellossa hormipalon jälkeen ja se voidaan korjata vasta kesällä uimahallin ollessa kiinni. Tarkoitus on ensisijaisesti saada saunaan edelleen puukiuas ja vasta jos tämä ei jostain syystä onnistu, miettiä muita vaihtoehtoja.

Seuraavan kokouksen asialistalla on sitten seuraavia asioita:

Lausunto kaupunginvaltuustolle Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta virkamiesten ja asukkaiden välisen tiedonkulun parantamisesta (pdf) (html)

Valtuustoaloitteessa ”pyydetään, että Helsingin kaupunki parantaa ja tehostaa virkamiestensä ja asukkaittensa välistä tiedonkulkua, eli asiakaspalveluaan”. Aika ympäripyöreästi muotoiltu aloite, mutta niin on päätösesityksen lausuntoehdotuskin.

Taannoisen kyselyn mukaan Helsingin kaupungin liikuntaviraston palvelut sijoittuivat  suomalaisten kaupunkien vertailussa  kaikilla osa-alueilla kahden parhaan joukkoon paitsi juuri tiedottamisessa ja tiedottaminen oli se osa-alue palveluissa, joihin oltiin kaikista vähiten tyytyväisiä – tämä selkeästi on tällä hetkellä alue, johon pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Tässä yhteydessä voisi olla lausunnossakin hyvä lyhyesti todeta, mitkä aikaisempien kyselyjen perusteella ovat olleet konkreettisesti tiedottamisen ongelmat ja miten juuri näihin ongelmiin ollaan puuttumassa.

Liite

Koivusaaren kaavaehdotus.

Liikuntalautakunnan lausunto Koivusaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 12180) (pdf)(html)

Koivusaaren kaavaehdotusta on jo yleisemmällä tasolla kommentoineet ansiokkaasti toveri Oskala ja nimimerkki Tolkku. Betonikantta ja eritasoliittymää pukkaa. Liikuntalautakunta kuitenkin keskittyy vain kaavan liikunta- ja ulkoiluosuuteen. Lausuntoehdotuksessa todetaan:

Koivusaaren 4 000 asukkaan osayleiskaava-alueelle ei ole esitetty riittävän väljiä pienvenesatamia, vaan ehdotus tekee mahdottomaksi jo nykyisin alueella toimivien pienvenesatamien toiminnot. Pienvenesatamien suunnittelulähtökohta on väärä. Suunnittelualueelle mahtuu juuri ja juuri alueen nykyiset veneet.. Nykyisen venemäärän sekä venekoon kasvaessa pienvenesatamat ovat jo rakennushankkeen valmistuessa liian pieniä. Veneet ovat todellisuudessa suurempia kuin on suunnitelmassa ja niiden manööverit vaativat enemmän tilaa kuin suunnitelmassa esitetty. Satama-altaat ovat liian ahtaita. Pienvenesatamien maa-alueet ovat liian ahtaita. Talvisäilytyspaikkoja ja autopaikkoja ei ole tarpeeksi.

Maallikon on vaikea ymmärtää, että miten ainakaan saaren itäpuolella olevan pienvenesataman satama-allasta voitaisiin oleellisesti laajentaa ja tästä on hyvä kuulla lisää. Talvisäilytyspaikkoja on kaavan mukaan mahdotonta sijoittaa saarelle venepaikkoja vastaavaa määrää, mikä on saaren koko huomioon ottaen ymmärrettävää. Halvempaa tonttimaata talvisäilytystä varten löytyy varmasti muualta Uudeltamaalta. Venepaikkojen vähyyttä voitaisiin korjata tekemällä lisää venepaikkoja saaren pohjoisrannalle?

Autopaikkojen vähäisyydestä ei kuitenkaan varmaankaan ole tarvetta kritisoida: on varmaankin tarkoituksenmukaista pyrkiä antamaan venepaikkoja ensisijaisesti alueen asukkaille ja silloin sataman erillisten autopaikkojen tarve on vähäinen, koska autot voidaan parkkeerata kävelyetäisyydellä olevalle asunnon parkkipaikalle. Muualta tulevat veneidenomistajat on syytä saada käyttämään metroa oman auton sijaan. Tämä on kirjattu jo kaavan perusteisiinkin: ”Koivusaarta suunnitellaan metron käyttöön voimakkaasti tukeutuvana kaupunginosana, jossa asuminen tai työskentely ei välttämättä edellytä oman auton käyttöä.”

Liikuntalautakunnan lausunto Viikin (36.ko) ja Vanhankaupungin (27.ko) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12160) (pdf) (html) 

Pornaistenlahden kaava.

Pornaistenniemen kaava.

Ok. Erityisesti alueen pienten 1900-luvun alun kalamajojen säilyttäminen on kannatettava ajatus.

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Urheiluhallit Oy:n lisälainahakemusta (pdf)(html)

Malmin uimahallin perusparannushanke maksaa 700 000 € enemmän kuin alun perin kaavailtiin ja Urheiluhallit Oy, jonka osake-enemmistön omistaa Helsingin kaupunki, hakee 400 000 € lisälainaa. Menee normaalin käytännön mukaisesti ja siksi ok. Huomionarvoista on, että Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston pääomat ovat huvenneet Olympiastadionin peruskorjauksen vuoksi – tämä ei välttämättä tiedä hyvää tulevien vuosien liikuntainvestoinneille.

Kohdat 8 & 9: Helsinki Cupin ja Stadi Cupin hakemukset kenttävuokrien alentamiseksi vuodelle 2013 (pdf) (html) ja (pdf) (html)

Suomen merkittävimpien jalkapalloilutapahtumien järjestämistä kannattaa tämän verran tukea, myönnetään 50 % alennus kenttävuokrista.

Liikuntatoimen tilinpäätös – talousarvion toteutuminen ja tuottavuuden kehitys vuonna 2012(pdf) (html)

Ok.

Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön avoinna olevan viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Ok.

Pohjoismaiden pääkaupunkien liikuntatoimen konferenssi Reykjavikissa 29.05.-01.06.2013(pdf) (html)

Meikeläinen lähtee Reykjavikiin VEROM MAKSAJIEN RAHOILLA!1

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto adressista, joka koskee Herttoniemen uimahallin rakentamista (pdf) (html)

Herttoniemessä on tontti uimahallia varten, mutta Vuosaaren uimahallihanke on mennyt prioriteettilistalla ohi ja suunnitteilla oleva Jätkäsaaren hanke tullee menemään myös. Rahaa tähän ei siis ihan lähiaikoina ole. Toisaalta, Itäkeskuksen uimahalli on vain kahden metropysäkin päässä, joten ihan kauhean huonosti herttoniemeläisten uimarien asiat eivät taida olla.

Lausunto kaupunginhallitukselle Paloheinänkenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta(pdf) (html)

Tavallisesti lainaa myönnetään 40 % kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty mahdollisten muiden tahojen myöntämien avustusten osuus. Tässä tapauksessa kuitenkin ehdotetaan, että myönnetään 40 % kokonaiskustannuksista, ilman että ely-keskuksen myöhemmin selviävää rahoitusosoittta vähennetään kustannuksista. Sinänsä kannatettava hanke, jota olen valmis puoltamaan, mutta olisi hyvä kuulla perustelut tälle poikkeavalle esitykselle.

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Annika Anderssonin ym. valtuustoaloitetta skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkin yhteyteen (pdf) (html)

Väärä osoite, leikkipuisto Munkki ei ole Liikuntaviraston hallinnassa.

Lausunto kaupunginhallitukselle Pajamäenkentän kenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Sama kuvio kuin Paloheinän osalta. Kannatetaan, mutta miksi poikkeus?

Esitys kaupunginhallitukselle Pohjoisrannan Halkolaituria koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemiseksi Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:n kanssa (pdf) (html)

Ok.

Pitkäaikainen vuokrasopimus Pohjoisrannan venesataman maa-alueesta (Siltavuorensalmen puolelta) Halkolaiturin Veneilijät ry:n kanssa (pdf) (html)

Ok.

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi (pdf) (html)

Eipä näytä olevan mitään toimenpiteitä vaativaa.

Varsinaisten asialistalla olevien asioiden lisäksi on tarkoitukseni tiedustella Oulunkylän curlinghallin esteellisyydestä, joka saamieni tietojen mukaan on estänyt hallin käytön pyörätuolicurlingiin. Saadun palautteen mukaan myös hallin johto on suhtautunut yhteyden ottoihin asian tiimoilta epäasiallisesti. Onko liikuntalaitososastolla mahdollisuutta vaikuttaa asiaan?

3 Replies to “Liikuntalautakunta 5.3. 2013”

 1. Eveliina Lindell sanoo:

  Tuosta uimahalliasiasta tuli mieleen, että olisi ihanaa saada Itä-helsinkiin maauimala! Hyvien liikenneyhteyksien ja lapsille turvallisen pyöräilyreitin varteen tietysti.

  Onko liikuntalautakunta ottanut/ottamassa kantaa Meri-Rastilan kaavamuutokseen? Suunniteltu asuntoaluehan tulee alueen asukkaille merkittävän virkistysalueen päälle. Paikalla on mm. yksi kaupungin hienoimmista pulkkamäistä ihan metroaseman lähellä. 200 metrin matkalla on korkeuseroa n. 16 m. Vielä ehtii tutustua tänä talvena!

  Tykkää

  • Tulevina vuosina kaikki liikuntainvestointirahat ovat aika kiven alla, joten uuden maauimalan rakentamisesta ei ole mitään selkeää suunnitelmaa tai aikataulua, vaikka kova kysyntä sellaiselle olisi. Meri-Rastilan kaavaan ei ainakaan vielä ole annettu lausuntoa, kiitos tuosta tiedosta, pitää olla tarkkana kun/jos se tulee esityslistalle.

   Tykkää

 2. […] hämmentävintä hetkeä, joka sattui tapahtumaan jo ihan lautakuntakauden alkupuolella keväällä 2013. Silloin käsiteltiin edellisen vuoden sitovia toiminnallisia tavoitteita, joihin ei sillä kertaa […]

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.
%d bloggaajaa tykkää tästä: